REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ AS ĆMIELÓW

 

 1. Wydawcą Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW jest Fabryka Porcelany AS Ćmielów, ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielow.
 2. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW to bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w sklepie fabrycznym działającym przy Fabryce oraz w sklepie internetowym www.sklep.cmielow.com.pl
 3. Nabywca to osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Upominkową AS ĆMIELÓW w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 4. Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.

 

 

1. Postanowienia ogólne.

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie fabrycznym oraz w sklepie internetowym. Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW może być dokonane w sklepie fabrycznym w Ćmielowie oraz w sklepie internetowym Wydawcy (wysyłka kurierem) www.sklep.cmielow.com.pl
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 3. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW może być użyta wyłącznie w sklepie fabrycznym w Ćmielowie oraz w sklepie internetowym.
 4. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 5. Realizacja Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW w sposób nieuprawniony.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe AS ĆMIELÓW, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 8. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty aktywacji w sklepie fabrycznym w Ćmielowie, telefonicznie pod numerem 15 681 20 21 lub mailowo pod adresem zamowienia@cmielow.com.pl

 

2. Zasady korzystania z Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Kartę Upominkową AS ĆMIELÓW nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 4. Przy zakupie Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW przez Członka Klubu Kolekcjonera nie jest uwzględniany rabat klubowy.
 5. Członkom Klubu Kolekcjonera dokonującym zakupów przy użyciu Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW przysługuje posiadany upust klubowy.
 6. Nabywca lub Użytkownik Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW może dokonywać zakupów Towarów objętych aktualnymi promocjami.
 7. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Upominkową AS ĆMIELÓW wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Upominkowej po jej aktywacji bez możliwości jej doładowania.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW
  w następujących przypadkach:
  1. upływu terminu ważności Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW,
  2. braku środków na Karcie Upominkowej AS ĆMIELÓW,
  3. uszkodzenia uniemożliwiającego identyfikację Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.

 

3. Rodzaje i aktywacja Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.

 1. Karty Upominkowe AS ĆMIELÓW są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Aktywacja Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW następuje tylko i wyłącznie 
  w sklepie fabryczny w Ćmielowie, telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio po otrzymaniu przez Nabywcę Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW (zamowienia@cmielow.com.pl lub 15 861 20 21).
 3. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW nie aktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna.
 4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW w sklepie fabrycznym jest wydany przy kasie dokument aktywacji,natomiast podczas aktywacji telefonicznej lub mailowej do Użytkownika zostanie wysłany e-mail aktywujący kartę.
 5. Zakup Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

 

4. Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW

 1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW otrzymuje od Wydawcy dokument potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 2. Na prośbę Nabywcy Wydawca przesyła notę księgową za zakup Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 3. Nota księgowa wysyłana jest na adres Nabywcy w terminie do 14 dni od dnia aktywacji Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 4. Nabywca przekazuje dane Wydawcy potrzebne do wystawienia noty księgowej.
 5. Po aktywacji Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW, Użytkownik otrzymuje dokument potwierdzający aktualną wartość Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie fabrycznym Wydawcy lub pod numerem telefonu Wydawcy 15 851 20 21 lub 15 861  53 12 lub pod adresem mailowym zamowienia@cmielow.com.pl.
 7. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów i Usług przy użyciu Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu
  30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 8. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepie fabrycznym Wydawcy,
  w godzinach jego otwarcia, listownie na adres biura Wydawcy: Fabryka Porcelany AS Ćmielów, ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów, z dopiskiem "Karta Upominkowa -reklamacja" lub na adres e-mail: zamowienia@cmielow.com.pl.

 

5. Zwrot Towarów – wymiana.

 1. W przypadku chęci zwrotu Towarów zakupionych w sklepie fabrycznym lub internetowym Wydawcy przy użyciu Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW, Użytkownik może dokonać tylko wymiany na inny produkt o cenie takiej samej lub wyższej. Nie ma możliwości zwrotu równowartości w postaci gotówki, bonu lub wartości na kartę upominkową.
 2. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego, potwierdzającego otrzymanie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść
  w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW w takim zakresie,
  w jakim użycie Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 3. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 4. Wydanie Karty Upominkowej AS ĆMIELÓW nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym, jak również nie jest kartą płatniczą. Karta Upominkowa AS ĆMIELÓW jest formą bonu towarowego.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem http://www.as.cmielow.com.pl/oraz
  w sklepie fabrycznym  Wydawcy. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepie fabrycznym Wydawcy w Ćmielowie oraz na stronie internetowej http://www.as.cmielow.com.pl/