Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 •  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 •  w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem oraz potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego i nie noszącego śladów użytkowanie Produktu.
 • Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta (z ręczną dedykacją, z grafiką na zamówienie) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Dane Sprzedającego

Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała

ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów

tel. 15 861 20 21; e-mail: zamowienia@cmielow.com.pl

Link do formularza w wersji online

lub prosimy o skopiowanie poniżej treści do wiadomości mailowej i uzupełnienie danych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej na odległość

Dane kupującego:

 • Nazwa Użytkownika ( np. imię i nazwisko, nick z Allegro):
 • Adres:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Numer transakcji/zamówienia:
 • Numer i data paragonu/faktury:
 • Nazwa produktu:
 • Data dostawy / odbioru towaru:

 Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi :

 • Imię i Nazwisko / nazwa firmy:.
 • Adres:
 • Nazwa Banku 
 • Numer rachunku : 
 • Kwota:

Prosimy o dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii (paragon lub faktura). Zwracany towar należy przesłać na dane Sprzedającego. Na opakowaniu przesyłki z zwracanym towarem proszę umieścić wyraźny napis „ZWROT”

Adres do zwrotu: Fabryka Porcelany AS Ćmielów ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów

 przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem: +48 15 861 20 21 wew. 21

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie i wysłać pocztą tradycyjną ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy § 3 pkt. 4
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu Załącznik 2.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty  odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Produkty wymienianie w ramach reklamacji wymieniane są nieodpłatnie z dostawą na terenie kraju, z którego wpłynęło zamówienie (zamówienie złożone z dostawą na terenie Polski - bezpłatna wysyłka na wskazany polski adres, zamówienie złożone z opcją dostawy do innego kraju - wysyłka na adres wskazany w danym kraju).
 9. W przypadku wszelkich zmian adresów dostawy z krajowego na zagraniczny i na odwrót, Klient pokrywa połowę kosztów dostawy.

Protokół reklamacji Produktu

Dane Sprzedającego

Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała

ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów

tel. 15 861 20 21; e-mail: zamowienia@cmielow.com.pl

 Link do formularza reklamacji w wersji online

lub prosimy o skopiowanie poniżej treści do wiadomości mailowej i uzupełnienie danych:

Dane kupującego:

 • Nazwa Użytkownika ( np. imię i nazwisko, nick z Allegro, mazwa firmy ):
 • Adres:
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Numer transakcji/zamówienia :
 • Numer i data paragonu/faktury:
 • Nazwa produktu:
 • Data dostawy / odbioru towaru:
 • Przyczyna reklamacji (krótki opis wady produktu):