Regulamin sklepu internetowego

www.as.cmielow.com.pl

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.as.cmielow.com.pl  (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie as.cmielow.com.pl (zwanego dalej Sklepem)  oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.
 2. Sprzedającym jest przez Adam Spała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała przy ul. Sandomierskiej 243 w Ćmielowie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 661 000 38 56.
 3.  Do korzystania z sklepu internetowego AS Ćmielów konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet wyposażone w standardowy system operacyjny oraz standardową przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowegowww.as.cmielow.com.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Aktualne formy komunikacji ze Sprzedawcą:
  Telefonicznie pod numerem: +48 15 861 20 21 wew. 21
  Telefonicznie pod numerem: +48 15 861 53 12
  pocztą elektroniczną: zamowienia@cmielow.com.pl
  pocztą pod adresem: Fabryka Porcelany AS Ćmielów ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
  Przez okno czatu dostępne na stronie sklepu internetowego www.as.cmielow.com.pl
  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 -16.00 (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto, osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z Dz.U. 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm. dalej zwana Ustawą o Prawach Konsumenta).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach Konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz związane z funkcjonowaniem Sklepu, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@cmielow.com.pl lub pisemnie na adres: Fabryka Porcelany AS Ćmielów ul. Sandomierska 243, 27-440 , z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy”. Dla szybszego i łatwiejszego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik wskazane jest zmieszczenie w reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Użytkownika; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedawcy.

 

§ 2  Klienci i rejestracja

 1. Klientami Sklepu  (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu łatwiejszego korzystania Sklepu Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.as.cmielow.com.pl, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne, a Klient nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń, z wyjątkiem podania danych, o których mowa w zdaniu pierwszym. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
 3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu  po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sklepu.  W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania w utworzonym koncie Klienta. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 6. Klient może w ramach konta przystąpić do programu Klub Kolekcjonera AS Ćmielów  po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu programu Klub Kolekcjonera AS Ćmielów  dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://www.as.cmielow.com.pl/pl/content/7-klub-kolekcjonera. Zakupy dokonywane po zalogowaniu się do konta będą podlegały rabatom udzielonym Klientowi w ramach programu.
 7. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sklep, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 8. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy. Sklep  wysyła powiadomienia e-mail po wysłaniu zakupów (powiadomienia w formie SMS nie są wysyłane).
 9. W przypadku, gdy w ramach korzystania ze Sklepu dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sklepie), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sklepu  materiały bez zgody Sprzedającego.
 11. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
 12. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta Sklepu poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@cmielow.com.pl lub listownie na adres Fabryka Porcelany AS Ćmielów ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów . Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach sklepu internetowego www.as.cmielo.com.pl , może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

 

 

§ 3. Zakupy

 1. W ramach Sklepu l publikowane są informacje o towarach oraz usługach (dalej zwanych „Produktami”), kart podarunkowych/voucherów/biletów dostarczanych elektronicznie w formatach PDF/PNG/JPG  (zwanymi dalej „Produktami elektronicznymi") oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.
 6. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.as.cmielow.com.pl używając przeglądarek internetowych typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.
 7. Obecność Produktu na stronach Sklepu Internetowego nie jest równoznaczna z jego dostępnością w magazynie Sklepu i możliwością realizacji zamówienia.
 8. Zdjęcia Produktu prezentowane na stronie internetowej są poglądowe i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produkcji – związane jest to z technologią wykonywania Produktu (ręczna produkcja, ręczne malowanie).

 

§ 4Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowane instytucje płatnicze, z którymi Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem lub płatności przy odbiorze w punkcie (sklepie stacjonarnym przy ul. Sandomierskiej 243 w Ćmielowie).
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub do strony PayPal. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 30  dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, poniżej podane zostały numery kont Sprzedającego (z uwzględnieniem płatności w walutach).
 • PKOBP (w PLN): 39 1020 2674 0000 2102 0038 0089
 • PKOBP (w GBP): PL80 1020 2674 0000 2102 0003 9172
 • PKOBP (w EUR): PL19 1020 2674 0000 2202 0004 3810
 • PKOBP (w USD): PL94 1020 2674 0000 2102 0056 6794

Dane do płatności na konto PKO BP w walutach innych niż polski złoty: BIC (Swift-Code): BPKOPLPW
Commercial Bank: POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI

 

 1. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 2. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Dokument sprzedaży w postaci paragonu wysyłany jest fizycznie z zamówieniem Faktura do zakupu wysyłana jest drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego. Na życzenie do zakupu może zostać dołączona faktura , w takim przypadku należy skontaktować się ze Sprzedającym mailowo lub telefonicznie (dane kontaktowe podane § 1.,punkt 4)
 3. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w sklepie internetowym www.as.cmielow.com.pl . Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podlegania danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

§ 5.  Dostawa Produktów oraz termin dostarczenia produktów elektronicznych

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy na stronie internetowej wwww.as.cmielow.com.pl  oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 3. Orientacyjny czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest  na karcie danego produktu. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów. W przypadku wydłużonego czasu realizacji danego Produktu Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie.
 4. Czas wysyłki Produktów elektronicznych (karty podarunkowe/vouchery/bilety wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy w formatach PDF,/PNG/JPEG) wynosi do 2 dni roboczych, od momentu potwierdzenia zamówienia.
 5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy.
 6. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista dostępna jest na stronie www.as.cmielow.com.pl. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej. Klient może zmienić  za pośrednictwem poczty elektronicznej inną firmę kurierską tylko wtedy, gdy paczka nie została wydana do doręczenia.
 7. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o uszkodzeniach przesyłki i produktów.
 8. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu lub ewentualnym Pozostawieniu Produktu/Produktów w punkcie do samodzielnego  odbioru przesyłki.

 § 6.  Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników oraz Kupujących przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności, dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.as.cmielow.com.pl/pl/content/29-polityka-prywatnosci.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem należy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
  A.    Fabryka Porcelany AS Ćmielów, ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
  B.    e-mail: rodo@cmielow.com.pl

§ 7. Reklamacja Produktów

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową określone są w Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a oraz innych przepisach obowiązującego prawa.
 2. Reklamacje można składać: (1) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, (2) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego pod linkiem umieszczonym na stronie internetowej Sklepu, (3) poprzez wysłanie wiadomości email na adres: zamowienia@cmielow.com.pl lub (4) w siedzibie Fabryki Porcelany AS Ćmielów (ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów).
 3. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje od Kupującego tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Sprzedawca takiej przesyłki nie zamawiał.
 4. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego w sklepie internetowym www.as.cmielow.com.pl, Klient będący Konsumentem udostępnia Sprzedawcy Produkt wraz dowodem jego zakupu. Sprzedawca na swój koszt odbierze Towar od Klienta, w tym celu Klient wybiera jedną z zaproponowanych przez Sprzedawcę i najdogodniejszą dla Klienta, opcję odbioru reklamowanego Produktu, np. za pośrednictwem kuriera lub paczkomatu.
 5. Dla sprawnego i szybszego rozpatrzenia reklamacji, jedynie zaleca się, zamieszczenie w opisie reklamacji:
  A.    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  B.   żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  C.   danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w sposób zgodny ze swoim życzeniem tj. np. na podany adres e-mail, pisemnie na wskazany adres do korespondencji lub inny zgodny z przepisami prawa.
 8. W przypadku zwrotu ceny, zwrot następuje w kwocie zapłaconej przez Klienta i w analogiczny sposób do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Konsumenta. Klient winien wskazać konto, na które ma zostać zwrócona płatność.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  A.   wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=102);
  B.   wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawca);
  C.   pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  D.   skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym UOKiK https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie Ustawą o Prawach Konsumenta Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 7aa ww. ustawy o prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta lub przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do stu (100) dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.as.cmielow.com.pl , bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 4. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  A.   w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające dedykację  zamówioną przez Klienta),
  B.   w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale umowa ta miała dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w części, w jakiej odnosi się do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta, o którym mowa w art. 2 pkt 2 Regulaminu („Usługi E-Konta”) w przypadku:
  A.   wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie Usługi E-Konta;
  B.   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile mają one bezpośrednie i obligatoryjne zastosowanie do Usług E-Konta świadczonych na rzecz Klientów;
  C.   konieczności dostosowania Regulaminu do stanowisk orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych, jeżeli w treści tych stanowisk orzeczeń i decyzji wskazano obowiązek zmiany Regulaminu;
  D.   przy czym zmiany Regulaminu nie będą:
  a)   powodowały konieczności dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych kwot,
  b)   naruszały istoty zawartych umów o świadczenie Usługi E-Konta,
  c)   miały zastosowania do Zamówień złożonych w sklepie internetowym www.as.cmielow.com.pl i umów sprzedaży zawartych z Klientami.
 2. O zmianie Regulaminu sklepu internetowego www.as.cmielow.com.pl Sprzedający powiadomi Klienta nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian poprzez przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta Klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem zamieszczonym w treści przesłanej do Uczestnika wiadomości e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Klient w terminie 14 dni od doręczenia zmienionego Regulaminu złoży na adres: zamowienia@cmielow.com.pli oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy świadczenie usługi elektronicznej w zakresie prowadzenia Konta (rezygnacja z Konta na zasadach określonych w artykule 2 ust. 12 niniejszego Regulaminu).
 4. W celu uchylenia wątpliwości wskazuje się, że zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu zaakceptowanych przez Klienta każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklepu interneowego www.as.cmielow.com.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "AS Ćmielów 1804"), układu i kompozycji stron internetowych www.as.cmielow.com.pl  (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 7. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.